Nadzory geotechniczne obiektow budowlanych – dlaczego sa konieczne i jakie obszary obejmuja

Nadzory geotechniczne obiektów budowlanych – dlaczego są konieczne i jakie obszary obejmują?

Geotechnika to część inżynierii lądowej zajmująca się badaniem właściwości gruntów przeznaczanych na cele budowlane. Opinie geotechniczne zawierają istotne dane o podłożu, które muszą być uwzględnione przez firmy zajmujące się projektowaniem oraz realizacją budynków i obiektów budowlanych. Nadzór geotechniczny to zatem ważny element wielu inwestycji budowlanych. Dlaczego jest on konieczny i jakie obszary obejmuje?

Geotechniczne warunki posadowienia budynków

Przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczne jest określenie geotechnicznych warunków posadowienia. Według Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2012 roku wyróżnić można proste, złożone i skomplikowane warunki gruntowe. Warunki proste to sytuacja, w której nie występują grunty słabonośne, podłoże jest jednorodne, a jego warstwy ułożone są poziomo. Ponadto poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia. Złożone warunki gruntowe występują natomiast, gdy grunt jest niejednorodny, występują warstwy słabonośne, a poziom wód gruntowych znajduje się powyżej poziomu posadowienia. Skomplikowane warunki gruntowe panują natomiast, gdy na danym terenie występują niekorzystne zjawiska geologiczne, takie jak osuwiska, kurzawki czy szkody górnicze. W skład geotechnicznych warunków posadowienia wchodzą opinie geotechniczne, dokumentacja z badań podłoża oraz projekty geotechniczny.

Kategorie geotechniczne obiektów budowlanych

W powyższym rozporządzeniu wymienione zostały trzy kategorie geotechniczne dla obiektów budowlanych. Pierwsza dotyczy niewielkich obiektów budowlanych, takich jak 1- lub 2-kondygnacyjne domy mieszkalne posadowione w prostych warunkach gruntowych. Druga obejmuje obiekty budowlane wymagające oceny danych geotechnicznych posadowionych w prostych lub złożonych warunkach gruntowych. Natomiast trzecia kategoria geotechniczna odnosi się do budynków wysokich, skomplikowanych, zabytkowych oraz takich, które posadowione, są w skomplikowanych warunkach gruntowych.

Dlaczego nadzory geotechniczne obiektów budowlanych są konieczne?

Znajomość parametrów technicznych gruntu umożliwia zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, które zapewnią bezpieczeństwo i stabilność wznoszonego obiektu. Profesjonalne konsultacje towarzyszące każdemu etapowi inwestycji pozwalają uniknąć nieprzewidzianych zdarzeń, a co za tym idzie ograniczyć ryzyko powstania nieplanowanych wydatków. Prowadzenie nadzoru geotechnicznego zwiększa też bezpieczeństwo pracowników na placu budowy oraz eliminuje zagrożenie powstania wad konstrukcyjnych. Mogą one doprowadzić do zmniejszenia komfortu mieszkańców podczas eksploatacji danego obiektu, a w krytycznych przypadkach spowodować nawet poważną katastrofę budowlaną.

Co obejmuje nadzór geotechniczny?

Najważniejszą metodą badania gruntu jest wykonanie odpowiedniej ilości nawierceń. W ten sposób pracownicy, których specjalnością jest geotechnika, są w stanie dotrzeć do głęboko położonych warstw gruntu i określić jego właściwości. Są to przede wszystkim spoistość podłoża, poziom wód gruntowych, nośność czy poziom przemarzania. Jeżeli warunki gruntowe są bardziej skomplikowane, konieczne będzie skorzystanie z bardziej zaawansowanych rozwiązań. Jednym z nich jest sonda badająca m.in. gęstość podłoża. W niektórych przypadkach niezbędne będzie przesłanie próbki ziemi oraz wód do analizy w specjalistycznym laboratorium. Zebrane w ten sposób informacje zapewne są pomocne w doborze rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologii. Jeżeli na danym terenie badania geotechniczne były już prowadzone w przeszłości, to zwykle nie ma konieczności przeprowadzania ich na nowo. W taki wypadku wystarczy proste badanie kontrolne.

Nadzór geotechniczny nie kończy się jednak wraz z momentem wykonania analizy gruntu. Jest on istotny także na kolejnych etapach inwestycji. Zadaniem geologa jest m.in. potwierdzenie poprawności wykonania wykopów fundamentowych, wykonanie kontroli po procesie zagęszczania gruntu czy badanie jakości podłoża pod posadzki. Etapem końcowym każdej przeprowadzonej czynności jest sporządzenie odpowiedniego protokołu.

Nadzory geotechniczne obiektów budowlanych są istotnym etapem wznoszenia budynków mieszkaniowych i użytkowych oraz wielu innych obiektów. Ich rola jest szczególnie ważna w przypadku skomplikowanych założeń architektonicznych oraz trudnych warunków gruntowych. Właściwie przeprowadzone analizy i kompleksowe badania są podstawą bezpiecznej pracy i w dużym stopniu podnoszą szansę na ukończenie inwestycji w zakładanym czasie bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.

You May Also Like

dom

Dlaczego warto mieszkać w domu?

hydroizolacja fundamentow

Hydroizolacja fundamentów – dlaczego jest ważna?

silikon lakma

Silikon Lakma – dlaczego jest tak ceniony?

drogi dojazdowe

Drogi modułowe – kiedy są stosowane?